Algemeen
Grondeigenaar
Grondgebruiker
Trefpunt Pacht
Vraag en Aanbod
Links
Pachtactualiteiten


   |       |       
U bent grondeigenaar?

1. Ik ben eigenaar van grond, maar heb niet al het land nodig voor mijn agrarisch bedrijf of heb zelf geen agrarisch bedrijf. Wat kan ik er mee doen?
U kunt de grond natuurlijk proberen te verkopen, maar veel grondeigenaren willen dat (nog) niet. Een alternatief is dat u de grond verpacht. Er zijn verschillende pachtvormen mogelijk: reguliere pacht, teeltpacht en geliberaliseerde pacht. Titel 5 (Pacht) van boek 7 BW geeft voor elke pachtvorm aan welke regels van toepassing zijn. Geliberaliseerde pacht is een flexibele pachtvorm die de grondeigenaar de mogelijkheid biedt grond in gebruik te geven zonder dat de pachter allerlei rechten kan claimen. Bij bemiddeling door het Trefpunt Pacht wordt enkel gebruik gemaakt van geliberaliseerde pacht (art. 7: 397 BW). In de praktijk wordt land ook onderhands verhuurd aan een grondgebruiker, al of niet in combinatie met een gebruikersovereenkomst. Dit lijkt aantrekkelijk, maar een risico is dat de gebruiker claimt dat er sprake is van reguliere pacht.

2. Pacht? Daar zit je toch voor altijd aan vast?
Bij het afsluiten van een reguliere pachtovereenkomst geldt inderdaad een vergaande bescherming voor de pachter, zoals de automatische verlenging van de pachtovereenkomst (het continuatierecht) en het voorkeursrecht van koop.
Bij geliberaliseerde pacht is deze bescherming voor de pachter niet van toepassing (meer informatie over geliberaliseerde pacht staat onder vraag 5 en 6). Het Trefpunt Pacht maakt gebruik van deze pachtvorm die flexibel is en geen risico’s oplevert voor de verpachter. Bij geliberaliseerde pacht blijft de grond uw eigendom en wordt agrarisch aangewend waarvoor u als grondeigenaar een vergoeding ontvangt van de pachter.

3. Ik regel het wel mondeling met de huurder
Dat lijkt aantrekkelijk: geen administratieve rompslomp en geen bemoeienis door derden. Maar pas op dat dit niet verkeerd uitpakt. Bij gebruik zonder overeenkomst kan de gebruiker na verloop van tijd claimen dat er sprake is van reguliere pacht. De ‘vrijheid’ die u aanvankelijk als grondaanbieder koos, kan dan zodanig uitpakken dat er sprake is van een vergaande bescherming voor de pachter.
Met geliberaliseerde pacht, loopt u dit risico niet. Het Trefpunt Pacht regelt alleen deze pachtvorm.

4. Ik heb al een gebruikersoveeenkomst
Een gebruikersovereenkomst levert u als grondeigenaar onvoldoende zekerheid op. Ook hier kan de gebruiker na verloop van tijd reguliere pacht claimen. Dit risico loopt u niet met geliberaliseerde pacht, de pachtvorm waarin door het Trefpunt Pacht wordt bemiddeld.

5. Waarin verschilt geliberaliseerde pacht van reguliere pacht?
Voor geliberaliseerde pacht gelden minder wettelijke bepalingen dan voor reguliere pacht:
1. er geldt geen prijstoets voor overeenkomsten met een looptijd korter dan 6 jaar. Verpachter en pachter mogen samen een pachtprijs afspreken;
2. het voorkeursrecht van koop is niet van toepassing. Als de verpachter de verpachte grond wil verkopen, dan hoeft hij de grond niet eerst aan te bieden aan de pachter;
3. het continuatierecht geldt niet. Er is geen sprake van zesjaarlijkse min of meer automatische verlenging van de overeenkomst;
4. er is geen sprake van indeplaatsstelling. De pachter kan dus niet een ander in zijn plaats (laten) stellen als pachter.

6. Aan welke voorwaarden moet geliberaliseerde pacht voldoen?
Deze pachtvorm is alleen mogelijk voor los land, en kan per verpachter worden aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar. Voor geliberaliseerde overeenkomsten van 6 jaar of langer geldt een prijstoets door de Grondkamer.

7. Als ik grond verpacht via Trefpunt Pacht wordt de grond dan wel goed onderhouden?
U kunt als grondaanbieder bij het Trefpunt Pacht aangeven welke gebruiksbepalingen minimaal in acht moeten worden genomen. Het Trefpunt Pacht houdt rekening met deze bepalingen bij het zoeken naar een grondgebruiker.

8. Wat zijn de voordelen om geliberaliseerde pacht via het Trefpunt Pacht te regelen?
a. U maakt gebruik van geliberaliseerde pacht, een flexibele pachtvorm die u als grondeigenaar voldoende zekerheid geeft
b. het Trefpunt Pacht gaat voor u op zoek naar geschikte pachters. Uw aanbod en uw eisen aan het gebruik van de grond, koppelen we met onze database van geschikte pachters.
c. u kunt op verzoek een aanvullend advies krijgen over bijvoorbeeld het opstellen van het contract en/of totstandkoming van de prijs.